Financial Literacy Program of SaMi - Financial Literacy: Many migrant households remain ill-equipped to make informed decisions on the use of the remittances generated through migration. SaMi developed financial literacy training to help families keep records of revenues and expenses, to save, and to make financial decisions. वित्तीय साक्षरताः सामीले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त भएको कमाई (विप्रेषण) लाई सदुपयोग गर्न र सही वित्तीय निर्णयहरु लिन सक्षम बनाउन आवश्यक ज्ञान तथा सीप वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले प्रदान गर्दछ ।