श्रीमती परदेशमा कमाउँदै, श्रीमान् घर चलाउँदै

https://youtu.be/ZOA3j1TqAbo?si=JHlugQPHw5b2d7lZ